KSBJ-002 七原あかり作品2016年01月17日

KSBJ-002 七原あかり作品2016年01月17日

二月生苗,高四五尺,茎方而大,作节若竹,色紫赤,有细毛,叶生枝间,四四相值,形似芍药。 咳逆上气,息若雷鸣,以及喉痹,谓心之火用不及亦可;谓客淫外束亦可;谓客淫外束,致心之火用不及亦可;谓心之火用不及,致客淫外束亦可;寒心奔豚,谓心之火体不及亦可;谓心之火用不及亦可;谓心之火用不及,致心之火体不及亦可;谓心之火体不及,致心之火用不及亦可;盖火爰物以显用,即用以显体故也。

所赖至仁无残,量力取劝焉。各有雌雄,孔甲不能食,而未获豢龙氏。

 然有黄者、绛色垂丝者、龙鳞者、饼子者、牡丹者,亦凡中之异矣。异物志云∶灵狸,其气如麝,其毛可以为笔。

山羊角,仅一边有节,节亦疏;羚羊角,具二十四节,内有天生木胎者,此角有神。三月开花,色状善变,其名或以姓,或以州,或以色,或以地,或旌其所异者而志之。

咳逆上气,雷鸣喉痹,寒心奔豚,此一唯从升,不能从出,正回则不转矣。今人多以金莲根,用盐盆制而伪充。

又云∶体直类木仁滑似髓,肝之肾药也。其树修耸多节,其皮粗浓有鳞,其叶凌冬不凋。

Leave a Reply